Genel Duyuru


Tarih : 27.06.2022 00:00:00
Baslık : İLAN
Özet :

 FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

 

1-     Fethiye Belediyesinin mülkiyetinde bulunan 48 FB 001 Plakalı Mercedes Benz marka aracın 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık teklif suretiyle satışı gerçekleştirilecektir.

2-    İhale 19.07.2022 tarihinde Salı günü Saat : 14:00 de Fethiye Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda açık teklif usulüyle (Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:17 Fethiye/ MUĞLA) yapılacaktır.

3-    İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri içinde, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi, Fen İşleri Şantiyesi Fethiye/ MUĞLA adresinde görülebilir. Fethiye Belediyesi ana hizmet binası Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200,00-TL karşılığında temin edilebilir.

4-    Aracın muhammen bedeli, geçici teminat miktarı ve ihale saati aşağıda belirtilmiştir.

5-    İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeler ile birlikte belirtilen zamanda Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

6-İsteklilerden istenecek olan belgeler,

 

A-Gerçek Kişiler:

 

6.1.    Nüfus Kayıt Örneği.

6.2.    İmza Beyannamesi  (Noter Onaylı)

6.3.  Sabıka Kaydı. (Son 1 ay içerisinde almış olmalıdır.)

6.4. İkametgâh Belgesi.(Son 1 ay içerisinde almış olmalıdır. Nüfus Kayıt Örneğinde adres bulunması durumunda ayrıca ikametgâh belgesi verilmesine gerek yoktur.)

6.5. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge.(İlan tarihinden sonra alınmış olmalıdır.)

6.6. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu.

6.7. Tebligat için adres beyanı.

6.8. Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi (Noter Onaylı) ve sabıka kaydı (Sabıka kaydı son 1 ay içerisinde almış olmalıdır.)

6.9.Şartname satın alındığına dair makbuz.

Not: İstenen Belgelerin aslı veya Noter onaylı olması zorunludur.

 

B-Tüzel  Kişiler:

 

6.1. İmza Sirküleri/İmza Beyannamesi Aslı.(Noter Onaylı)

6.2. Sabıka Kaydı (Şirketin hâkim ortağı/şirket müdürü ve varsa vekiline ait / % 50-%50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesi.)

6.3. Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayınlanan Ticaret Sicil Gazetesi, Yetki Belgesi, İmza Sirküleri.

6.4. Tebligat için adres beyanı.

6.5. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge.(İlan tarihinden sonra alınmış olmalıdır.)

6.6. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu.

6.7. Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi (Noter Onaylı) ve sabıka kaydı (Sabıka kaydıson 1 ay içerisinde almış olmalıdır.)

6.8. Şartname satın alındığına dair makbuz.

6.9. Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel) yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık Yetki Belgesi

6.10. Vakıf veya Dernek ile bunlara ait iktisadi işletmelerde, yetkili organlarınca temsile salahiyetli bulunduğuna dair noter onaylı belge ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

7- 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

8-İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

 

SATIŞI YAPILACAK ARACIN ÖZELLİKLERİ

Markası                                  : Mercedes Benz

Model Yılı                               : 2007

Cinsi                                       : Otomobil

Silindir Hacmi                        : 1796 cm³

Yakıt Cinsi                             : Benzinli

Motor Gücü                           : 110 kw

Koltuk sayısı                           : 5 (Sürücü Dahil)

Net Ağırlığı                            : 1615 kg

Azami yüklü ağırlığı               : 1970 kg

Araç Kilometresi                    : 245217

Renk                                       : Siyah

Muammen Bedel                     : 503.250,00 TL

Geçici Teminat                       : 15.097,50 TL

İhale Tarihi                            : 19.07.2022

İhale Saati                               : 14:00

 

 

                                                                                                                                                           İLAN OLUNUR